Tiềm kiếm
GIỎ HÀNG CỦA BẠN
Số lượng: 0
Tổng tiền: 0 VNĐ
SẢN PHẨM
TƯ VẤN ONLINE

Kinh Doanh 1
LIÊN KẾT WEBSITE
ĐỐI TÁC
Công ty TNHH Mao Trung
Địa chỉ: 155 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TpHCM
Điện thoại: +84-8-8631 070 - 8621 758 - 8620 453
Fax: +84-8-8621 757 - 8621 758
Email: maotrung@maotrung.com.vn
Website: http://maotrung.com.vn
LƯỢT TRUY CẬP
2650840
SẢN PHẨM » PHÒNG TẮM ›› CRISTINA
Bồn tắm Cristina
Giá: 0 VNĐ     Đặt hàng

OPEN

180 x 120 x 45cm

Nhaø thieát keá : Phundof/Ñöùc

Vôùi boàn taém thôøi trang nöõa voøng troøn giuùp thu goïn dieän tích gioáng nhö boàn taém truyeàn thoáng .Kích côõ cuûa boàn ñöôïc thieát keá ñaëc bieät , lyù töôûng cho hai ngöôøi vaø ñieåm nhaán toân leân veû ñeïp cho phoøng taém .Theâm vaøo ñoù baïn coù theå choïn nhieàu maãu voøi khaùc nhau.


 

Bathtub ( CT-OP 180120BT )

Whirlpool ( CT-OP 180120WP )

·        6 voøi taïo soùng

Whirlpool + Airpool ( CT-OP 180120 WA )

·        6 voøi taïo soùng

·        12 voøi taïo khí

Option

·        2 ñeøn saéc kæ

·        Voøi

 

      Sản phẩm khác
Cabinet
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

FS-B601
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

FS-B602
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

hoa hong 24501
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

CFS880BARU1+TCW03SL
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

CS991TU+TCF9683AJ
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

CST660DS1
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

CST715DS1
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

CST744S3
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

CST819DRS
Giá: 0 VNĐ      Đặt hàng

© Copyright 2008 MAO TRUNG. All rights reserved. Developed by